Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019-2020

Ngày 23/6/2020, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiến hành nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính. Các đề tài NCKH bao gồm: