Chương trình đào tạo

 • Nghiệm thu 4 chương trình đào tạo khoá 64 của Khoa Quản trị - Tài chính

  Mô hình đào tạo CDIO nhằm đào tạo sinh viên biết bao quát việc Hình thành ý tưởng (Conceive), Thiết kế (Design), Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate) các sản phẩm và hệ thống có tính phức tạp, có giá trị gia tăng, trong môi trường...
 • Business Administration

  UNIVERSITY LEVEL EDUCATION PROGRAM (According to the credit system, apply from K63) (Issued together with Decision No: 1237 /QĐ-ĐHHHVN-ĐT dated on 08-06-2022 ) Code of Major: 752340101             ...
 • Nghiệm thu chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa Quản trị - Tài chính tiến hành nghiệm thu trình chương trình đào tạo Cao học Quản lý tài chính. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý tài chính với sự giảng dạy của đội ngũ...
 • Tài chính ngân hàng

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 63) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1237/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 08 tháng 06 năm 2022)         Tên ngành: Tài chính - Ngân...
 • Quản trị tài chính kế toán

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 63) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1237/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 08 tháng 06 năm 2022)         Mã ngành: 7340101D404 Tên ngành:...
 • Quản trị kinh doanh

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 63) (Ban hành kèm theo Quyết định số:  1237 /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 08  tháng 06  năm 2022) Mã ngành:  7340101D403         ...
Subscribe to Chương trình đào tạo