Tầm nhìn - Sứ mệnh

Sứ mạng của Khoa Quản trị - tài chính:

Là Khoa đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng vững vàng thực hiện các nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành quản trị để cung cấp cho các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiêu chuẩn chất lượng mà Khoa phấn đấu thực hiện như sau:

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

- Hoàn thiện hệ thống quản lý khoa và bộ môn, quản lý và rèn luyện sinh viên;

- Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên;

- Xây dựng môi trường đào tạo: Trí tuệ - Sáng tạo – Nhiệm vụ - Nhân văn