Thông báo về việc cấp email cho sinh viên toàn trường năm học 2017-2018

Thông báo của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam về việc cấp email cho sinh viên toàn trường năm học 2017-2018.

Trân trọng.

Undefined