Lễ chào cờ đầu tiên năm học 2020 - 2021

Lúc 6h15 sáng ngày 26/10/2020, Khoa Quản trị - Tài chính tổ chức buổi chào cờ đầu tiên của năm học. Buổi chào cờ có sự tham dự của Ban chủ nhiệm khoa, Bí thư liên chi, Trợ lý CTSV, các thầy cô cố vấn học tập và toàn thể các em sinh viên trong khoa

Thầy Vũ Trụ Phi - Trưởng Khoa: thông báo về tình hình chung của Khoa như tổng kết học tập theo kỳ, tốt nghiệp, xét học bổng, cảnh báo học tập, nghỉ học dài ngày. Các định hướng của khoa trong học kỳ tới, tháng tới. 

  • Thầy Đỗ Mạnh Toàn - Bí thư liên chi đoàn Khoa: thông báo các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong kỳ, trong tháng và định hướng tháng
  • Thầy Lê Văn Minh - Trợ lý CTSV: thông báo về tình hình thực hiện các quy chế, xét kỷ luật, khen thưởng, các thông báo của trường. Tình hình nợ học phí, lao động giảm điểm.
  • Đại diện các CLB: thông báo về hoạt động CLB và chương trình haloween của CLB
  •  
Undefined