Buổi học thực tế môn Thị trường chứng khoán của sinh viên Khoa tại phòng mô phỏng

Dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính - Chứng khoán, Khoa Quản trị - Tài chính đã và đang áp dụng chương trình đào tạo với nhiều cải tiến về nội dung và chất lượng đào tạo. Điều này đòi hỏi Khoa cần cải tiến mô hình dạy học theo hướng chú trọng hơn đến phát triển các kỹ năng giải quyết tình huống, ra quyết định, tư duy phân tích và kỹ năng thực hành dựa trên các mô hình mô phỏng thị trường thực tế.

Dưới đây là một số hình ảnh của Buổi học thực tế môn Thị trường chứng khoán của sinh viên Khoa tại phòng mô phỏng: