Sổ tay sinh viên Khoa Quản trị - Tài chính

Cuốn sổ tay này nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên của Khoa Quản trị - Tài chính những thông tin hữu ích về:

+ Học tập

+ Công tác sinh viên

+ Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

+ Lĩnh vực khác ...

Vui lòng truy cập đường link phía dưới để theo dõi chi tiết!

https://docs.google.com/document/d/1JQGFgfDVZxCZ0ZM8AJqIbWss7I1ZpsLCQVxb...

Vietnamese