Tài liệu

Tên tài liệu File đính kèm Loại tài liệu
Ngôn ngữ cơ thể - Kỹ năng giao tiếp quan trọng PDF icon ngon_ngu_co_the-_fix_.pdf Ngành QTKD
Tài liệu QTHCVP PDF icon quan_tri_van_phong.pdf Ngành QTKD
Tài liệu QT NNL PDF icon quan_tri_ngnluc_tai_lieu_sv.pdf Ngành QTKD
Tài liệu Quản trị chiến lược Microsoft Office document icon tai_lieu_quan_tri_chien_luoc.doc Ngành QTKD
Bài giảng môn Quản trị chiến lược