Thông tin tuyển sinh năm 2017 của từng Chuyên ngành Khoa Quản trị Tài chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH !

KHOA QUẢN TRỊ- TÀI CHÍNH TUYỂN SINH 3 CHUYÊN NGÀNH:

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH (D403): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 90

2. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (D404): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 135

3. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (D411): CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 45

Các bạn vui lòng truy cập website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết !

Trân trọng !